הלימוד היומי ט"ו אייר ה'תשע"ט

לימוד אמונה יומי: ל' סיוון « הקודם | הבא »

ארץ ישראל עצמיות החיים

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

חז"ל מלמדים אותנו שאדם הראשון נברא ממקום כפרתו, מקום המזבח בהר המוריה. על כניסתו לגן עדן נאמר "ויקח ה' א-להים את האדם וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה" ורש"י מביא בשם חז"ל: "ויקח – לקחו בדברים נאים ופתהו להכנס". הרי גן עדן הוא לכאורה המדרגה הגבוהה ביותר, מדוע אם כן היה צריך לפתות את אדם הראשון להיכנס?

מדייק הרב חרל"פ זצ"ל, שכאן גנוז היסוד שמדרגתה הרוחנית של ארץ ישראל גבוהה יותר מגן עדן, ומפרש שהיה צריך להיכנס לגן עדן 'לעובדה ולשומרה' על מנת להיות ראוי וזכאי למדרגה הגבוהה של ארץ ישראל, כדרך הנשמה שצריך לפתות אותה לרדת לעולם הזה ולעשות את עבודתה. וכך הוא מגדיר את מדרגתה של ארץ ישראל: "ארץ ישראל היא גילוי בחינת האצילות שבבריאה [...] היא עצמיות החיים, היא למעלה מבחינת 'עץ החיים'. [...] וזהו מה שנתאווה מה רבנו ע"ה להיכנס לארץ ישראל, שרצה לזכות לעצמיות החיים המתגלה בה שהוא עומק החכמה העליונה בבחינת "החכמה תחיה בעליה".

ומסיים: "עדיין לא נתגלה עצמיות החיים שישנו בגושה ועפר קדשה, וזה יתגלה רק לעתיד לבוא עת יקיצו וירננו כל שוכני עפר, שיהיה בארץ ישראל, שעל ידי גילוי עצמיות החיים בגושה ועפרה של ארץ ישראל, יקומו המתים לתחיית המתים."

 

"טובה הארץ מאד מאד"