הלימוד היומי י"ח תמוז ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: כ"ד אב « הקודם | הבא »

מעלתו של בית המקדש השלישי על קודמיו

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

מהי המשמעות הפנימית של שלושת בתי המקדש, בית המקדש הראשון והשני שנחרבו, ובית המקדש השלישי שייבנה במהרה בימינו?.

המהר"ל מבאר (נצח ישראל פרק ה) שייחודיותו של בית המקדש הראשון הייתה השראת השכינה שהייתה בו, שהיו בו ארון, כפורת וכרובים, אש, ושכינה ורוה"ק ואורים ותומים. זוהי בחינה של השפע האלוהי מלמעלה למטה. לכן הוא נחרב בגלל שלושת העוונות שטימאו את המקדש וסילקו את השכינה.

בבית המקדש השני לא הייתה השראת שכינה, אך מעלתו הייתה מצד עם ישראל שמתאחדים על ידי בית המקדש, שהיה להם כהן אחד ומזבח אחד. ולכן נחרב בגלל שנאת חינם, שיצרה פירוד וחילוק בעם ישראל. בחינה זו, שייכת לעם ישראל שמקבל את מלכותו יתברך. בתקופה זו התפתחה התורה שבעל פה, והתפילה, שהן עבודתם של עם ישראל מלמטה למעלה.

על בית המקדש השלישי אמרו עם ישראל "מקדש ה' כוננו ידיך", כלומר הוא ייבנה בשתי ידיים כביכול של הקב"ה, בזמן ש"ה' ימלוך לעולם ועד". הוא יאחד את שני בתי המקדש, את אהבת הקב"ה לעם ישראל, ואת אהבת עם ישראל לקב"ה. מה שנאמר שירד בנוי מאש, מבטא את הדבקות הגמורה "עזה כמות אהבה, קשה כשאול קנאה, רשפיה רשפי אש שלהבת י"ה, מים רבים לא יכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה".

"בנה ביתך כבתחילה וכונן מקדשך על מכונו"