הלימוד היומי ח' סיוון ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: כ"ג אב « הקודם | הבא »

בית המקדש הקשר הבלתי אמצעי ביננו לקב"ה

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

הזכרנו את המראה הקדוש שזכה לראות שמעון הצדיק. אף המראה המפורסם של ר' ישמעאל כהן גדול היה ביום הכפורים: "פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים, וראיתי אכרתריא"ל י"ה ה' צב\אות שהוא יושב על כסא רם ונישא. ואמר לי ישמעאל בני ברכני. אמרתי לו: יהי רצון מפניך, שיכבשו רחמיך את כעסך, ויגולו רחמיך על מדותיך, ותתנהג עם בניך במידת הרחמים, ותכנס להם לפנים משורת הדין. ונענע לי בראשו".

כותב הרב ישראל אריאל שליט"א במחזור המקדש על יום כפור: "בכניסתו לקדש הקדשים ראה ר' ישמעאל את השפעת הזכרת השם במקדש, והקב"ה שמושבו בשמים, ב"מקדש של מעלה", כביכול מרכין את שכינתו ביום הכפורים ארצה, ומניח כביכול את "כסאו" ביום זה בקדש הקדשים, "בבית המקדש של מטה". ישמעאל כהן גדול עומד מול החיזיון הזה, כשענן עשן הקטורת עולה ומיתמר אל על, וריח הקטורת הולך ומתפשט בחלל, זה אפוא הזמן לתפילה על ישראל. "נענע לי בראשו" שענינו הסכמה, אינו אלא הרגשה שהתפילה התקבלה. כשם שהלבנת הלשון של זהורית מבשרת על מחילת עוונות, כך גם כשהקטורת עולה ומיתמרת כהלכה, אות וסימן הוא שהעבודה רצויה.

"כל אלה בהיות ההיכל על יסודותיו, ומקדש הקדש על מכונותיו, וכהן גדול עומד ומשרת, דורו ראו ושמחו".

"בנה ביתך כבתחילה וכונן מקדשך על מכונו"