הלימוד היומי ח' סיוון ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: כ"ב אלול « הקודם | הבא »

ההתקשרות לעם ישראל יסוד לתשובה (ג)

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

כיוון שיסודו של כל יהודי הוא כלל ישראל, נשמתו היא ניצוץ, איבר, מהגוף הגדול  ששמו 'כנסת ישראל', לכן החיבור לכלל ישראל מהווה יסוד לתשובה.

כך כותב הרב זצ"ל (אורות התשובה פרק יג ג): "צריך אדם להיות מחובר תמיד עם תמצית הטוב האלהי המקושר בשורש הנשמה של כנסת ישראל כולה, ובזה הוא זוכה לתשובה." כלומר, האלהות היא טוב מוחלט "טוב ה' לכל". וכיוון שנשמת ישראל מחוברת לאלוהות הרי שהטוב הוא יסודה. כל חטא, הוא סתירה, הוא התנכרות וחוסר התאמה והחטאת המטרה ביחס לטוב. והרצון להיות מחובר באמת לטוב המוחלט של נשמת ישראל, הוא גם יגלה לאדם את גירעונותיו וחסרונותיו.

ועוד כותב הרב בהקשר זה (אוה"ת ד,ז): "נשמתה של כנסת היא הצדק המוחלט, שבהתגשמותו כולל את כל הטוב המוסרי שבפועל. על כן, כל פגם מוסרי, שהאיש היחידי מישראל עושה, מחליש הוא בזה קישורו עם נשמת האומה כולה. והתשובה הראשונה היסודית היא להתקשר עם האומה בנשמתה, ועמה הכרח הוא לתקן את הדרכים והמעשים כולם, לפי אותו התוכן המהותי שבנשמת האומה... היסוד האמיתי של תכונת האומה הישראלית הוא שאיפת הצדקה העליונה ... וכל מי שנזדהם באיזה חטא, לפי אותה המדה של זוהמתו אין חפץ הצדקה והטוב מאיר בקרבו כראוי, ועל כן לא יקושר באמת עם התכונה הלאומית עד אשר יטהר."