הלימוד היומי ט"ו כסלו ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: י"ט תמוז « הקודם | הבא »

הן עם לבדד ישכון

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

"ויקם יונה לברוח תרשישה מלפני ה'". "אמר יונה: אלך לי בחוצה לארץ מקום שאין השכינה נגלית... משל לעבד כהן שברח מרבו, אמר: אלך לי לבית הקברות, מקום שאין רבי יכול לבוא אחרי...".

מכיוון שנבחרו ישראל להיות עם ה', הפכה ארץ ישראל למקום הקדושה היחיד בעולם, בעוד שכל שאר הארצות הן טמאות וכפי שהגדירו זאת חז"ל 'טומאת ארץ העמים'. העניין הרוחני של קדושת ארץ ישראל וטומאת ארצות הגויים מגלה את ההבדלה שבין ישראל לעמים ובין ארץ ישראל לארץ העמים. על הבדלה זו נאמר "הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב" והיא המאפשרת והיוצרת את הקשר המיוחד בין הקב"ה לעם ישראל דרך ארץ ישראל.

במדרש תנחומא (ויצא י) נאמר: "תדע לך, שכל זמן שהיה אברהם דבוק ללוט, לא היה הקב"ה נגלה אליו. כיון שפרש ממנו נגלה אליו... וכן יעקב, כל זמן שהיה בבית לבן לא היה הדיבור נגלה אליו... אמר הקב"ה איני יכול לטמא את כבודי בבית לבן הרשע, אלא מה אני עושה?  משעה שהוא פורש ממנו, אני מקיים את דברי ואהיה עמו. והיה יעקב מהרהר בלבו ואומר: לא כך אמר לי "כי לא אעזבך"? אמר לו הקב"ה מבקש אתה שאהיה עמך- צא מבית לבן ושוב אל ארץ אבותיך."

 

"טובה הארץ מאד מאד"