הלימוד היומי כ"ו טבת ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: י"ד אייר « הקודם | הבא »

הגאולה

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" באשדוד

הזכרנו את מאמר הזוה"ק המלמד על כך שהגאולה תלויה בלימוד הזוהר הקדוש: 

כך מבאר זאת הרב אשלג זצ"ל. הבריאה כולה מיוסדת על מעגלים המורכבים כל אחד מפנימיות וחיצוניות, דוגמת האדם שיש בו נשמה פנימית וגוף חיצוני המלביש אותה. באנושות - אומות העולם חיצוניים ועם ישראל פנימי, כ"לב באברים". בתוך עם ישראל - העוסקים בתורה ומצוות הם פנימיים לעומת הרחוקים שהם כרגע בחיצוניות. בתוך העוסקים בתורה ומצוות, המקיימים יותר מהשפה ולחוץ חיצוניים יותר, והעובדים את השם עבודה פנימית, מתוך חיבור והזדהות, יראה אהבה ושמחה, הם הפנימיים יותר. גם בלימוד התורה רובד הפשט והמעשה הוא חיצוני לעומת רובד האמונה הרוחני, כאשר הפנימי יותר זהו חלק הסוד שבתורה.

וכגלגלי שיניים מניעים המעגלים הפנימיים יותר את החיצוניים יותר. 

וכך יוצא על דרך החיוב, שככל שקשורים לחיי תורה ומצוות פנימיים בכלל וללימודי אמונה ולפנימיות התורה בפרט, מכבדים ומעריכים אותה, והזוכים לכך עוסקים בה - בכל המעגלים הפנימיות מתחזקת ושולטת, ועם ישראל הפנימי ישלוט על אומות העולם החיצוניים. -  "ובגין דעתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר הזהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי, ויתקיים בהון ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר".