הלימוד היומי י"ג תמוז ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: י"ד אב « הקודם | הבא »

בית המקדש המשכיות מדרגת האבות

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

על אבותינו הקדושים נאמר שהיו מרכבה לשכינה. דבר זה בא לידי ביטוי בתיאור חז"ל את אוהל האבות שהיה הענן קשור, והייתה ברכה בעיסה והיה נר דלוק מערב שבת לערב שבת. רוצה לומר, הקדושה היתה שורה במעשה ידיהם, בחייהם היומיומיים והגשמיים.

הרמב"ן בהקדמתו לספר שמות מכנה את הספר ספר הגלות והגאולה ומבאר שהגאולה היא לחזור למעלת אבותינו הקדושים שהיו מרכבה לשכינה. כך הוא כותב: "והנה הגלות איננו נשלם עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו - וכשיצאו ממצרים אף על פי שיצאו מבית עבדים עדיין יחשבו גולים, כי היו בארץ לא להם נבוכים במדבר, וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן ושב הקדוש ברוך הוא והשרה שכינתו ביניהם אז שבו אל מעלת אבותם, שהיה סוד אלוה עלי אהליהם, והם הם המרכבה (ב"ר מז ח), ואז נחשבו גאולים ולכן נשלם הספר הזה בהשלימו ענין המשכן ובהיות כבוד ה' מלא אותו תמיד".

מדרגת כלל ישראל חזרה להיות מדרגת האבות, שבאה לידי ביטוי בענן שעל האוהל ולאחר מכן בניסי הענן שעל המקדש והמזבח. בברכה בלחם הפנים שהיה חם משבת לשבת. בנר המערבי של המנורה שהיה דולק ולא כבה. ומהמקדש להשראת השכינה בכל בית ובית של ישראל – "ושכנתי בתוכם".

 

"מקדש מלך עיר מלוכה קומי צאי מתוך ההפכה"