הלימוד היומי י' כסלו ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: י"ב אייר « הקודם | הבא »

הקודש והחול בגאולה (ד)

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" באשדוד

הבאנו את יסוד הפקידה והזכירה מדברי הרמח"ל. ונביא כלשונם את דברי הספר 'טללי חיים, הקיצו ורננו', בעניין זה (עמ' ע).

הרמח"ל אומר שבין הפקידה והזכירה יבוא חושך והתורה תלך ותשתכח. והנה כאן טמון סוד גדול, כי לצורך הבניין הגופני של עם ישראל הוכרח הדבר שתבוא חולשה רוחנית, והוא מה שכותב הרמח"ל שיתחדש חושך תורני לאחר הפקידה, והתורה משתכחת. ובאמת כל זאת נועד לצורך בניין החומרי, שכדי להשקיע את מלא המשאבים בפיתוחו, הידלדלה הקומה הרוחנית, כטבעו של מי שעוסק בכל כוחו בגשמיות, שבהכרח תתמעט אצלו הרוחניות.

אך חוסר האיזון הזה יחלוף, כי אין ישראל יכולים להיפרד מה' יתברך אלא לפי שעה בלבד, הרעב הרוחני של הנשמות ישוב ויתגלה בכוח גדול, ואדרבא, יתעצם מאד, ויהיה רעב גדול מאד, מחמת הזנחת הרוחני. והוא סוד נבואת עמוס "והשלחתי רעב בארץ ... לשמוע את דברי ה'". ודייק היטב בדבריו שאמר ו''והשלחתי רעב בארץ'', כי הוא רעב בארץ דווקא, היינו בארץ ישראל, אחר בניינה. ואז ישוב האיזון למחנה ישראל, בשילוב של תורה וגדולה במקום אחד, נשמה כבירה בגוף חזק ואיתן.

הרמח"ל מבאר שאף על פי שבהתגלות בפועל קדמה הפקידה לזכירה, בשורש העליון היה הדבר להפך. והנה סוד העניין הוא שבאמת סוף מעשה במחשבה תחילה, ותכלית בניין הגופניות של ישראל בארצם איננו הגוף לבדו, אלא הופעת הנשמה בו, ובלעדי התגלות קדושה זו אין ערך כלל לבניין הגוף, כי יסוד חייהם של ישראל אינו אלא קודש ובלעדיו אין לנו חיים, אפילו לא חיים גופניים. (עמ' סז)