הלימוד היומי ג' סיוון ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: ט"ז תשרי « הקודם | הבא »

סודם של ארבעת המינים – קוב"ה וישראל חד הוא

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

שני מדרשים שונים, אחד דורש את ארבעת המינים על הקב"ה ומביא פסוק לכל אחד מהם כדוגמת פרי עץ הדר זהו הקב"ה שכתוב בו 'הוד והדר לבשת' ... ערבי נחל זה הקב"ה דכתיב ביה 'סולו לרוכב בערבות ביה שמו'. ובאחד מספרי החסידות מובא, שכשם שארץ ישראל שונה משאר הארצות, שבהם יש מלאך הממונה עליהם, ואילו ארץ ישראל אין מלאך אלא 'עיני ה' אלהיך בה', כך בכל הצומח יש מלאך המכה ואומר לו גדל, ואילו ארבעת המינים אין מלאך, אלא הקב"ה מגדלם.

מדרש אחר אומר: פרי עץ הדר אלו ישראל מה אתרוג זה יש בו ריח  .... אמר הקב"ה לאבדן אי אפשר אלא ייעשו כולם אגודה אחת והם מכפרים אלו על אלו, לפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר להם 'ולקחתם לכם'. ובמדרש נוסף: "אמר הקב"ה כולכם כאחד תעשו אגודה אחת כדי שלא יהיה בבני פסולת .... ואימתי הוא מתעלה כשהן עושין אגודה אחת שנאמר ואגודתו על ארץ יסדה". ובשפת אמת כותב: "ולכן זה העיקר לבטל עצמו תוך כלל ישראל ואז מעלה טעם וריח לפני הקב"ה".

בהמשך לדברים אלו כותב בספר 'קונטרסי חסידות לרב ארלינגר שליט"א': "למדנו כי הקב"ה רמוז בלולב ומיניו גם אנו עם הקודש הכלולים באגודה אחת רמוזים בלולב ומניו, ובכן אוחזים אנו בלב ומיניו אוחזים אנו בהקב"ה המתגלה בד' מינים אלו, והוא אוחז בנו, נקודת לבנו, נפתחת אליו יתברך, וכביכול יתברך פותח את עצמו ומתגלה אלינו, וכולנו יחד באגודה אחת נקשרים אליו והוא מתעלה על ידינו, ייחוד נפלא ונורא.

חג שמח