הלימוד היומי ט"ו אב ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: ט"ו תשרי « הקודם | הבא »

חג הסוכות יסוד לחיי אמונה בארץ ישראל

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

הזוה"ק מכנה את הסוכה "צילא דמהימנותא" – צל האמונה.

ידועה מחלוקת התנאים האם טעמה של התורה "למען יידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים", מכווין לסוכות ממש בהם ישבו עם ישראל לאחר יציאת מצרים, או לענני הכבוד.

מעניין ששניים מפרשני הפשט חולקים במחלוקת זו: הרשב"ם מפרש שהסוכות הם 'סוכות ממש', והרמב"ן מפרש שפשוטו של מקרא הוא 'ענני כבוד'.

הרשב"ם מאריך לבאר את טעמה של הסוכה, על פי פרשיות התורה בספר דברים המבארים שהחשש הגדול של משה שעם ישראל ייכנס לארץ ישראל, וד' יתברך ירעיף את ברכת הארץ וזה יגרום לעם ישראל לפול בפך הכפירה במקור האלהי: "פן תאכל ושבעת ובתים טבים תבנה וישבת: ובקרך וצאנך ירביון וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה: ורם לבבך ושכחת את ה' אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים: ... ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה:".

העצה שמייעץ משה רבנו לעם ישראל היא זכרון ארבעים שנות המדבר, תחת השגחה אלהית מתמדת. "וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך ה' אלהיך זה ארבעים שנה במדבר למען ענתך לנסתך לדעת את אשר בלבבך התשמר מצותו אם לא: ויענך וירעבך ויאכלך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבתיך למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם: שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה זה ארבעים שנה: .... וזכרת את ה' אלהיך כי הוא הנתן לך כח לעשות חיל למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבתיך כיום הזה:"

זוהי תפקידה של הסוכה, לבנות את האמונה המוחלטת בהשגחה האלהית. דווקא בחג האסיף, בזמן בו האדם מגיע 'אל המנוחה ואל הנחלה', וחווה את השפע והברכה, יצא לסוכה, יזכור את סוכות המדבר ואת ההנהגה האלהית שליוותה את עם ישראל, יזכור את הקב"ה מקור השפע האלהי, יודה לו מתוך שמחת היבול ושמחת המצוה.

חג שמח

ACB