הלימוד היומי י' כסלו ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: ח' אייר « הקודם | הבא »

כותב הרמח"ל במאמר החכמה, בביאור תפילות ראש השנה.

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" באשדוד

בקדושת השם מוסיפים: "ובכן יתקדש שמך ה' אלוהינו על ישראל עמך". והענין דע, כי הנה בכלל העולם יש הטוב והרע, ובמין האנושי – ישראל ואומות העולם. והנה תיקון העולם הוא שיהיה הטוב שולט והרע נכפה, ובמין האנושי ישראל שולטים ואומות העולם משתעבדות תחתיהם. והנה בהיות הדבר כן, הנה טוב לכל, כי הנה הקדושה מאיר ה בישראל ומתחזקת בם, ובהיות אומות העולם משתעבדות תחתם, נתקנות על ידם, ונמשך להם משך הקדושה ההיא ... ואמנם שני המצבים האלה שזכרנו , הנה הם היגלות מלכותו, יתברך, בעולמו או התעלמה. כי אם מתגלית הנה הטוב שולט ומגיע הדבר לישראל שהם ישלטו, וההפך בהפך.

למדנו שמלכות שמים מופיעה דרך מלכותם של ישראל. אשרינו שזכינו לחיות בדורות שמלכות ישראל ומלכות חוזרת ומתגלה בארץ ישראל. ותפילתנו להמשך תהליך הגאולה, שיהיה "בעתה אחישנה", שמלכות ישראל המתגלה במדינת ישראל תחזק את שליטתה ומעמדה, תחזק את הופעת מלכות שמים דרכה. ו"ימלוך ה' לעולם אלהיך ציון לדור ודור הללויה".