הלימוד היומי כ"ד אב ה'תשע"ט

לימוד אמונה יומי: א' כסלו « הקודם | הבא »

קדושת ארץ ישראל ומצוות התלויות בארץ (א)

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

השמיטה מפגישה אותנו עם מצוות התלויות בארץ, שהם הסמל לייחודיות של קדושת הארץ.

כותב הרב חרל"פ זצ"ל (מעייני הישועה עמ' שיד): "כשם שקדושת ישראל היא קדושה עצמית ופנימית, ואינה תלויה בשום סבה וטעם, ודווקא מפני זה עצמו נתן להם הקב"ה את התורה והמצות, 'חפץ הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות'. כך גם קדושת ארץ ישראל שהיא קדושה עצמית ופנימית, ומפני זה ישנן מצות מיוחדות שתלויות רק בה, לא שקדושת ארץ ישראל תלויה במצותיה, אלא אדרבה מתוך קדושתה נצטוו עליה במצוות אלו, ועל ידי קיום המצוות התלויות בארץ מגלים את קדושתה העצמית של הארץ.

ולפיכך מוטלת עלינו החובה ... לקיים בה את ההלכות החביבות, הלכות התלויות בארץ. למען דעת כי לא ככל הארצות ארצנו הקדושה, הנקראת בשם ארץ הקודש, ושלפיכך היא מסויגת ומעוטרת במצות מיוחדות נעימות, מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים"

ובספר קול התור (פ"ד) כותב ש"ע"י נטיעת אדמת הקודש וקיום מצוות התלויות בה, מבערים את רוח הטומאה מן הארץ".