הלכה יומית: כ"ט אב « הקודם | הבא »

חתן למחרת חופתו

מתוך 'השם רועי' | הרב אוריאל ספז

שאלה: כיצד יש להדריך חתן בשאלה עד כמה צריך להתאמץ להתפלל במניין למחרת החתונה?

 

יש בזה מספר הדגשים: א. לא הוזכר בחז"ל פטור מתפילה לחתן, אלא רק לגבי קריאת שמע של ערבית בליל החתונה עד 'שיעשה מעשה' (ברכות פרק ב משנה ה), ועל כך כתבו הפוסקים (שולחן ערוך או"ח ע, ג) שבימינו אין נוהגת קולא זו. יוצא מכאן שבהגדרה הבסיסית דינו של החתן הוא ככל אדם. כמו שאצל כל אדם קיים מושג של חובה להשתדל, אותו הדין קיים גם בחתן.

 

ב. המשנה ברורה (או"ח קלא, כו) נותן הנחייה שחתן לא יתפלל בבית הכנסת כל ימי חופתו, בגלל שאם יכנס, הוא יגרום להם להפסיד אמירת תחנון. אך המנהג אינו כך הן אצל בני אשכנז והן אצל בני ספרד (כף החיים שם אות סט).

 

ג. ביחס לדברי המ"ב הנ"ל, נשאל הרב ש"ז אוירבך, האם כל מי שפוטר הציבור מאמירת תחנון יהיה פטור מלהתפלל במניין (כגון מוהל?) על כך השיב "המשנה ברורה הביא דין זה דווקא לעניין חתן דיתכן דחתן קיל טפי, כיון דיש אומרים שהוא פטור לגמרי כל שבעה מתפילה  (עיין בראשונים לסוגית חתן ושושביניו, סוכה כז) וגם דומה למלך, ולכן החיוב של תפילה בציבור קיל טפי לגביו, ולעיקר הדין נהגו...ויתכן והוא הדין לחתן שאינו צריך ביום חופתו להימנע מלילך לבית הכנסת..." [תפילה כהלכתה עמ' שו].

 

ד. ההדרכה הנכונה היא, להסביר לו שהוא עסוק במצווה חשובה מאוד, ואין הוא צריך להיות מוטרד בזמן החתונה ולאחריה בשאלה מה לגבי מחר. לפני השינה יכוון שעון מעורר למניין הכי מאוחר שהוא במסגרת ההלכה, אם המניין אינו רחוק ממקום הלינה יותר משמונה עשרה דקות (אם יש ברשותו רכב, מחשבים שמונה עשרה דקות נסיעה), ובבוקר לפי המצב הנתון יכלכל את מעשיו ויתאמץ מאוד שלא לפספס את זמן קריאת שמע ותפילה.