הלכה יומית: כ"א אלול « הקודם | הבא »

סירוב לעלות לתורה

מתוך 'השם רועי' | הרב אוריאל ספז

שאלה: אדם נקלע לבית הכנסת שנוהגים בו בשבתות להוסיף על שבעת העולים באופן כזה שחוזרים לקרוא מה שקראו קודמיו. אותו אדם רואה שהציבור לא קשוב באותו פרק זמן ומזלזל בקריאת התורה – האם יכול לסרב לעלות לתורה, לאחר שהוזמן לעלות?

 

תשובה: נאמר בתלמוד במסכת ברכות (נ"ה ע"א): "ואמר רב יהודה: שלשה דברים מקצרים ימיו ושנותיו של אדם: מי שנותנין לו ספר תורה לקרות ואינו קורא, כוס של ברכה לברך ואינו מברך, והמנהיג עצמו ברבנות.

 

ספר תורה לקרות ואינו קורא, דכתיב 'כי הוא חייך וארך ימיך'. כוס של ברכה לברך ואינו מברך, דכתיב 'ואברכה מברכיך'. והמנהיג עצמו ברבנות, דאמר רבי חמא בר חנינא מפני מה מת יוסף קודם לאחיו מפני שהנהיג עצמו ברבנות". הפוסקים (הרמב"ם, טור, שולחן ערוך) לא העתיקו הלכה זו באופן ישיר, אבל המשנה ברורה הזכיר זאת בסימן קל"ט.