נטיעת עץ פרי שאולי ייעקר

שאלה

שלום רב. רציתי לשאול האם יש בעיה/האם מותר לנטוע עצים/עצי פרי במקום שבעליו רוצה לבנות בו בניין כנראה בעוד כמה שנים? [אולי מצד להכשיל את הבעלים/הקבלן/הפועלים או מישהו אחר בעקירת העצים, שמה שמותר להשחית עצים אם הרווח הוא יותר גדול בבניית הבניין אולי זה לא לכתחילה]. אם כן, זה משנה אם זה עצים שהם בתוך שנות הערלה שלהם או אם זה עצים שכבר נמנו להם שנות הערלה? אציין שכבר יש שם עצים בכלל ועצי פרי[גפנים,תאנים,שקדיות,חרוב] בפרט, וחלק מהם כבר מאוד גדולים. יש נפקא מינה כלשהי בין עצים שנוטעים אותם על דעת לעוקרם/שיעקרו[אולי] (אולי הם יעקרו לפני שייגמרו שנות הערלה ונטע רבעי ואולי לא, כי יש שמועות שרוצים לבנות שם עוד שנתיים שלוש, אך הגיוני שזה יקח יותר זמן, ויש שמועות שבעל הקרקע מנסה לזרז תהליכים. [גם כבר לקחו דגימות מהקרקע בשנה שעברה]) לבין עצים שנוטעים אותם סתם[אולי למניין שנות הערלה]? תודה רבה ושבת שלום.

תשובה

שלום רב, 

א. נראה לענ"ד שנטיעת עצי פרי היא מצווה (מצוות יישוב א"י) והחשבון שמא הבעלים יצטרכו אולי לעקור את העצים אינו עומד בפנינו כרגע ו'בכבשיה דרחמנא למה לך'.

ב. לגבי השאלה אם אחד נוטע האם מותר לבעל הבית לעקור את העץ, אכן כך מבואר בשולחן ערוך חושן משפט סי' קסח סעי' א על פי דברי הגמרא ששטף נהר זיתיו וכו' ובמקרה זה פוסק השו"ע: 'ואם זה אומר לו: טול אילנותיך,  שומעין לו'. ומסביר הסמ"ע בס"ק ה: 'דגם בא"י אין כל אדם נוטע בתוך שלו אלא מי שירצה', כלומר שאין מתכננים לבעל הבית איך לתכנן את גינתו בניגוד לרצונו.

ג. בכל מקרה כאשר בעל הבית ירצה לבנות בית בוודאי שמעיקר הדין יהיה מותר לו לבצע את הבנייה ונסמוך במקרה זה על דעת הרא"ש שמתיר עקירת עצים לצורך מקומו לשם בנייה ובוודאי במקרה ששווי הבית גדול לאין ערוך יותר מאשר שווי העצים. ולכל היותר נחייב את בעל הבית לעקור את העצים בגוש אדמה ועל ידי גוי.

ד. לדעת רוב הפוסקים אין הבדל בין עקירת עץ פרי בתוך שנות ערלה או לאחריהן, וכדברי הרמב"ם בהל' מלכים פ"ו ה"ט: 'וכן אילן מאכל שהזקין ואינו עושה אלא דבר מועט שאינו ראוי לטרוח בו, מותר לקוץ אותו...' לאמור שאם בעיקרון הוא יכול לתת פרי ואינו נותן סימן הוא שאין הוא עץ מאכל ראוי לשמו ולכן מותר לעקור אותו. אך באמצע שנות הערלה זהו טבעו של עולם שאינו נותן פרי.

יואל פרידמן  

הרב יואל פרידמן | כ"א שבט תש"פ 11:26