קלף של תפילין

שאלה

שלום וברכה, בנוגע לקלף התפילין, בשו"ע בסי' לב' פסק שהקלף הא החלק החיצון של העור, ושצריך לגרד מהצד הפנימי, לפי מה שנודע לי יש הרבה מפעלי תפילין שאין מקפידים ע"ז, אלא אדרבה, הם מגרדים מהצד החיצוני, ומהצד הפנימי אינם מגרדים כלל, אלא רק מחליקים את העור באופן שאינו משנה את העובי, האם ידוע לכם על מה סומכים מפעלים אלו?

תשובה

מה שידוע לך אינו נכון.

כתב השו"ע או"ח סי' לב ס"ז: "הלכה למשה מסיני, תפילין על הקלף ולא על הדוכסוסטוס ולא על הגויל. כותבין על הקלף במקום בשר, ואם שינה, פסול. מהו קלף ומהו דוכסוסטוס, העור בשעת עיבודו חולקין אותו לשנים, וחלק החיצון שהוא לצד השער נקרא קלף, והפנימי הדבוק לבשר נקרא דוכסוסטוס, ולפ"ז כי אמרינן כותבין על הקלף במקום בשר, היינו במקום היותר קרוב לבשר, דהיינו במקום חבורו כשהוא דבוק לדוכסוסטוס. וקלפים שלנו שאין חולקים אותם יש להם דין קלף וכותבים עליהם לצד בשר, שמה שמגררים קליפתו העליונה שבמקום שער אינו אלא כדי מה שצריך לתקנו ולהחליקו. ואפילו אם היו חולקים העור לשנים היה צריך לגרר ממנו כך, ומצד הבשר גוררים הרבה עד שאין נשאר אלא הקלף בלבד". 

ואם כן גם בימינו שאין חולקים את העור לקלף ודוכסוסטוס אלא מגרדים את העור משני הצדדים עד שנהיה קלף וכותבים בצד הבשר.

הרב יעקב אפשטיין | כ"ג חשון תשע"ח 9:56