עקירת עץ מזדקן

שאלה

שלום רב, האם מותר לעקור עץ לימון שנראה שהוא בתהליכי גסיסה? (תנובה דלה מאד של פירות שלא גודלים ועלווה קטנה לעומת שנים קודמות) בגינה פרטית. תודה! מאור עוזרי.

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד'


הרמב"ם (הל' מלכים פ"ו ה"ט) כתב: 


"כל אילן סרק מותר לקוץ אותו ואפילו אינו צריך לו, וכן אילן מאכל שהזקין ואינו עושה אלא דבר מועט שאינו ראוי לטרוח בו, מותר לקוץ אותו, וכמה יהא הזית עושה ולא יקוצנו, רובע הקב זיתים, ודקל שהוא עושה קב תמרים לא יקוצנו".

העולה שדעת הרמב"ם היא שעושה דבר מועט שאינו ראוי לטרוח בו, אפשר לקצצו, אבל כשעושה קב תמרים (שיעור של 1.3ליטר) כבר אין לקצוץ, א"כ נראה שהלימונים שלך יש בהם 1.3 ליטר וכנראה שהרבה יותר, ועל כן אין לקוצצם. אלא א"כ יש לך השקעות כספיות ואין אתה מקבל תמורה כלל ולא ראוי לטרוח בו לדעת הרמב"ם יכול לעקור. אבל נראה שכיוון שנחלקו המפרשים בדברי הרמב"ם, על כן נראה שאין לעקור את העץ. בייחוד שמציאות זאת היא רק השנה, ויתכן שאין זה אלא חולי שנתי. על כן צריך לדעת בודאות שאמנם הוא כבר הזדקן לגמרי, ולא שבשנה הבאה יתן יבול רגיל. 


חתימה טובה

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | ה' תשרי תשע"ח 18:23