השתתפות בהגרלת פייס או לוטו

שאלה

שלום רב. האם במילוי טוטו או פייס , אני עובר על הפסוק "לא תעוננו ולא תנחשו".....? 

תשובה

אינך עובר. זאת לשון הרמב"ם (הל' עבודה זרה פי"א ה"ד):
אין מנחשין כעכו"ם שנאמר לא תנחשו, כיצד הוא הנחש כגון אלו שאומרים הואיל ונפלה פתי מפי או נפל מקלי מידי איני הולך למקום פלוני היום שאם אלך אין חפציי נעשים, הואיל ועבר שועל מימיני איני יוצא מפתח ביתי היום שאם אצא יפגעני אדם רמאי, וכן אלו ששומעים צפצוף העוף ואומרים יהיה כך ולא יהיה כך, טוב לעשות דבר פלוני ורע לעשות דבר פלוני, וכן אלו שאומרים שחוט תרנגול זה שקרא ערבית, שחוט תרנגולת זו שקראה כמו תרנגול, וכן המשים סימנים לעצמו אם יארע לי כך וכך אעשה דבר פלוני ואם לא יארע לי לא אעשה, כאליעזר עבד אברהם, וכן כל כיוצא בדברים האלו הכל אסור וכל העושה מעשה מפני דבר מדברים אלו לוקה.  

ובהלכות ח ו-ט כתב:

איזהו מעונן אלו נותני עתים שאומרים באצטגנינות יום פלוני טוב יום פלוני רע יום פלוני ראוי לעשות בו מלאכה פלונית שנה פלונית או חדש פלוני רע לדבר פלוני.
אסור לעונן אף על פי שלא עשה מעשה אלא הודיע אותן הכזבים שהכסילים מדמין שהן דברי אמת ודברי חכמים, וכל העושה מפני האצטגנינות וכיון מלאכתו או הליכתו באותו העת שקבעו הוברי שמים הרי זה לוקה שנאמר לא תעוננו...

ברור, שכאשר אדם קונה כרטיס או שולח מספרים למפעל הפייס הוא אינו תולה שיצליח בהגרלה. לעומת זאת אם אדם תולה באירוע שקרה לו, כגון היום נצלתי מתאונת דרכים ולכן הניחוש שלי או הכרטיס שאקנה יזכו בפרס - זהו ניחוש ועוננות. 

הרב יעקב אפשטיין | ד' אלול תשע"ו 9:49