השקעה בסל מניות

שאלה

בס"ד. ברכה ושלום. האם מותר לי להשקיע בקרן סל המשקיע במדדים של חברות באמריקה. זו חברה הפועלת בבורסה האמריקאית. ההשקעה מתבצעת מהמחשב הביתי דרך אתר הבנק שאני עובד אתו. איני יודע מי בעלי החברה שאני משקיע דרכה. וכן הרי אותה חברה משקיע במדדים של חברות שכנראה רובן של גויים. אני אדם חרדי. שאלתי לעניין שבת. הרי הבורסה האמריקאית עובדת. מה דין רווח או הפסד של השקעתי הקטנה מאוד שם?( כאלף דולר). הרי הכסף נמצא שם עוד קודם. האם זה דומה למי שמכניס מכונית למוסך של גוי בערב שבת? ולא אומר לו לעבוד בשבת? אשמח אם הרב ייתן לי תשובה ברורה ומפורטת ומה הצדדים ההלכתיים. תודה

תשובה

בס"ד


שלום וברכה

א. להלכה נוקטים כדעת המנח"י (מנח"י ח"ג סי' א)  והאגרו"מ (אבה"ע ח"א סי' ז) שכאשר אין מניות שליטה אין בעלות בחברה, ועוד יש לצרף דעת מהרש"ג (יו"ד ג אות ה) שבכל קניית מניות אין שליטה ממשית. בכו"א ברור שבאלף דולר אדם לא נעשה שותף בחברה ולכן אין כאן איסור של שותף בעבודת שבת. 

ב. בנידון שאלתך מדובר במניות סל אמריקאיות (E.T.F) כאן לרוב הפוסקים פחות יש חשש בעלות של הקונה, רק לחברה יש אולי שייכות של מניות, והיא של גויים. על כן בודאי שיש להקל במניות סל אמריקאיות. 

ג. אפילו אם נדון במניות רגילות מכיוון שהכסף ניתן לפני שבת לגויים א"כ זה כפי שכתב הב"י (רמה) והובא גם ברמ"א (רמ"ה סעי' א) שגוי שעבד בשבת בשביל שותפות -נוטל היהודי שכר שבת שעשה הגוי לעצמו בהבלעה.  ושם זה שכר שבת ממש, ואילו בנידון דידן אין ידוע כלל על שכר שבת, ואולי הושקע בע"ש. ובייחוד שאתה לא רוצה שכספך יעבוד בשבת, וכבר נתן כספו בע"ש. ועיין משנה הלכות (ח"ה סי' קטז). אבל ברור שיהודי רגיל הוא כמתנה שכספו לא יעבוד בשבת. 

ג. בנידון  של חברות גויים הרשומות באיי הים שרובא דרובא הם גויים, א"כ אזלינן בתר רובא, מדוע שנחוש שמא יש יהודי שהוא מנהל החברה, ואם יש כזה שמא עשה תנאי שלא יהנה מרווחי שבת, ואפילו אם לא עשה תנאי מפורש, אפשר לומר שזה תנאי מכללא שלא רוצה רווחי שבת. על כן לא נראה שיש מקום לחוש בחברות שרובן גויות שמא יש יהודי שהוא בעל החברה.

ראה נתיבות שלום, סי' קעג סעי' ט, שלמעשה נהגו בכל תפוצות ישראל ללוות ולהלוות בריבית מול בנקים של גויים, על אף שיש בהם בעלי מניות יהודים. 

ד. על כן נראה שאפשר לתת לחברות כספים קטנים (מניות סל) לפני שבת ועדיף לתת אותם לזמן ארוך שיהיו ממש בהבלעה אם חלילה הכסף עבד בשבת.  


בתשובה קצרה אי אפשר להאריך בנימוקים. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ


הרב יהודה הלוי עמיחי | י' אדר תש"פ 10:33