הכאת סרבן גט באיזה שיעור

שאלה

מי שפסק בית דין שעליו לגרש והוא מסרב. מלשון הרמב"ם, אם אוחז בסרובו, לכאורה מכין אותו עד שתצא נפשו. האמנם? או שמא איני מבין כראוי? יש מראה מקום, לכך שאמנם עד שתצא נפשו, או מקור שלא כך?

תשובה

ברמב"ם (גירושין ב, כ) כתוב 'עד שיאמר רוצה אני' ואדם מת אינו יכול לומר רוצה אני ובניגוד למי שמבטל מצות עשה שמכים אותו עד שיקיים את המצוה או עד שתצא נפשו, כאן הדין שמכים אותו כדי להביאו לכלל עשיה בלבד.  

הרב יעקב אפשטיין | ז' אדר תשע"ז 9:26