האכלת תרומת חו"ל לקטן

שאלה

ראיתי בתרומות ז ח שתרומת חו''ל נאכלת אפילו בזה''ז לכהן שטבל. הראב''ד משיג שדווקא קטן. אולם הכס''מ מראה שדברי הרמב''ם מחוורים יותר, ושכן דעת רוה''פ. הבנתי נכון? האם נוהגים כן?

תשובה

א. הבנת נכון. בחו"ל לא הפרישו תרו"מ ולכן לא היתה לכך נ"מ.

ב. הנ"מ המציאותית היא בהפרשת חלה בחו"ל. פסק הרמ"א (שולחן ערוך או"ח סי' תנז ס"ב): הגה: ואם יש כהן קטן שלא ראה קרי, או גדול שטבל לקריו, מותרים לאפות החלה בשבילו (טור). ויש אומרים שאין מאכילין חלה בזמן הזה לשום כהן (מהרי"ו).

ג. עי' במשנ"ב אם נהגו בכך או לא.


הרב יעקב אפשטיין | ב' סיון תשע"ט 9:30