גילוח פאות הראש על ידי ספר

שאלה

האם מותר למי שמספר גברים לספר אותם בצדדים מספר 0 אם הם מבקשים לעשות כן?

תשובה

אסור, ואם עשה כבקשתם עובר בשני לאוין. זאת לשון הרמב"ם (הל' עבודה זרה פי"ב
ה"א):
אין מגלחין פאתי הראש כמו שהיו עושין עובדי כוכבים שנאמר לא תקיפו פאת ראשכם, וחייב על כל פאה ופאה, לפיכך המגלח שני צדעיו אפילו בבת אחת והתראה אחת לוקה שתים, אחד המגלח הפאות בלבד ומניח שיער כל הראש ואחד המגלח כל הראש כאחד לוקה הואיל וגילח הפאות, במה דברים אמורים באיש המגלח אבל איש המתגלח אינו לוקה אלא אם כן סייע למגלח, והמגלח את הקטן לוקה.  

הרב יעקב אפשטיין | ב' אדר תש"פ 9:43