ברכת 'שהחיינו' בגר המתגייר

שאלה

האם גר בזמן טבילתו צריך או יכול לברך ברכת שהחיינו? ומה המקורות לכך

תשובה

שלום וברכה

 

א. יש שכתבו, שלאחר שעולה המתגייר מהטבילה עליו לברך 'שהחיינו', ראה: שו"ת הרדב"ז (החדשות סי' תלד – הובאו דבריו בפתחי תשובה, יו"ד תחילת סי' רסג), שכן כתב.

הטעם לכך הוא לאור דבריו הרוקח (הל' ברכות סי' שעא – הובאו דבריו בש"ך יו"ד סי' כח ס"ק ה): 'כל מצווה שעל האדם לעשות ולא עשאה ומתחנך לכתחילה צריך לברך שהחיינו'.

 

(ראה עוד פוסקים שסבורים כהרוקח הנ"ל, שיש לברך על כל מצווה המתקיימת בפעם הראשונה, רמ"א, יו"ד סי' כח סעי' ב, לגבי ברכת כיסוי הדם; ט"ז, או"ח סי' כב ס"ק א; יעב"ץ בסידור בית יעקב, הל' הדלקת נרות בערב שבת אות לא; פתח הדביר סי' רסג ס"ק י בשם היעב"ץ בספרו לחם שמים; חלת לחם, סי' ז סעי' א, לגבי הפרשת חלה בפעם הראשונה; שירי ברכה, שם ס"ק ה; יד שאול, הגהות ליו"ד סי' ר, לגבי ברכת אישה לנידותה בפעם הראשונה; חכמת אדם, שערי צדק שער משפטי הארץ פי"א הערה ו, לגבי הפרשת תרו"מ; הרב משה נחמיה כהניו, ארץ חפץ, נתיב ד סעי' כו; שם לא ע"ב 'עוד הערה וד"ת', לגבי הפרשת תרו"מ).

 

אולם, יש פוסקים החולקים על יסוד הרוקח הנ"ל, ואין לברך על מצווה המתקיימת בפעם הראשונה, ראה: פרי חדש, יו"ד סי' כח ס"ק ה; ביאור הגר"א לשו"ע או"ח סי' כב; דעת תורה למהרש"ם, או"ח סי' כב; ציון לנפש חיה, סי' מה אות ח; שו"ת תשובה מאהבה, ח"ב סי' לט, לגבי הדלקת נר שבת בפעם ראשונה שחלק על היעב"ץ הנ"ל; שו"ת טוב טעם ודעת, תליתאה סי' צח, לגבי ברכת הכלות על טבילתן הראשונה; כף החיים, או"ח סי' כב אות ב; החיד"א בברכי יוסף, יו"ד סי' ר; שו"ת אז נדברו, ח"ז סי' ג; ראה גם: שו"ת ציץ אליעזר, חי"ג סי' כד; משנה הלכות, חלק טז סי' צד).

 

ב. אולם, גם לסוברים שאין לברך על המצווה המתקיימת בפעם הראשונה, מ"מ בגר המתגייר ונכנס לכלל ישראל יש סיבה נוספת לחייבו בברכת 'שהחיינו' לאור דברי שו"ת חתם סופר (או"ח סי' נה) שכתב בשם הרב חיים בן עטר (פרי תואר, סי' כח ס"ק ד), ששייך לברך ברכה בנער בר מצווה לתת שבח והודיה להשי"ת על כניסתו לעול מצוות, וממילא גר יתחייב בכך על שזכה להיכלל בזרע הקודש.

אולם, ראה שו"ת תשובה מאהבה (ח"ב סי' רלט) שכתב לחלוק על הנ"ל, שלא שמענו לחייב נער בר מצווה בברכה זו על כניסתו לעל מצוות. ולדבריו, גם גר לא יברך.

 

ג. למעשה – כדי לצאת ידי חובת השיטות, עליו לקחת פרי חדש או בגד חדש ולברך עליהם שהחיינו ויכוון בברכה זו גם על מעשה הגירות. ראה: ביאור הלכה, או"ח סי' כב; ספר החיים להגר"ש קלוגר, סי' ל; כף החיים, או"ח סי' כב ס"ק ב; שו"ת אמרי יושר, סי' ה; שו"ת כתב סופר, או"ח סי' כו.


בברכה,

נתנאל


הרב נתנאל אוירבך | י"ח תמוז תשע"ז 16:52