ברית ללא אנשים

שאלה

האם אפשר לעשות ברית בלי אנשים

תשובה

את הברית עצמה ודאי ניתן ללא אנשים רבים. אלא מוהל ומחזיק את התינוק, ואח"כ מישהו מהם או אדם נוסף שיברך את הברכות ויקרא את השם.

וכך פסק השולחן ערוך (יו"ד סי' רסה ס"ו):
"היכא דאפשר, עבדינן למילה בעשרה. והיכא דלא אפשר, עבדינן בפחות מעשרה". 

אולם בתלמוד כתוב (שבת קל ע"א):
"תניא, רבן שמעון בן גמליאל אומר: כל מצוה שקיבלו עליהם בשמחה כגון מילה, דכתיב שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב - עדיין עושין אותה בשמחה", 

והקבלה בשמחה היא עשיית סעודה לרגל המצוה הגדולה שבאה לידו. וזה אין ראוי שיהיה בצורה מצומצמת אלא שישתתפו בה לפחות עשרה אנשים גדולים.

הרב יעקב אפשטיין | כ"ד כסלו תשע"ט 12:25