בכור נוטל פי שנים

שאלה

בכור נוטל פי שנים תמיד? גם אם יקח את הכסף הזה לחטא?

תשובה

כן. 

מסופר בבבא בתרא (קלג ע"ב):
ת"ר: מעשה באדם אחד שלא היו בניו נוהגין כשורה, עמד וכתב נכסיו ליונתן בן עוזיאל. מה עשה יונתן בן עוזיאל? מכר שליש, והקדיש שליש, והחזיר לבניו שליש. בא עליו שמאי במקלו ותרמילו. א"ל: שמאי, אם אתה יכול להוציא את מה שמכרתי ומה שהקדשתי - אתה יכול להוציא מה שהחזרתי, [קלד ע"א] אם לאו - אי אתה יכול להוציא מה שהחזרתי. אמר: הטיח עלי בן עוזיאל! הטיח עלי בן עוזיאל! 

הרב יעקב אפשטיין | י"א אב תשע"ט 15:36