גרגרי חיטה משבולים - איסור חדש

שאלה

מי שטייל לפני פסח וקטף ואכל גרגרי חיטה משבולים האם עבר
באיסור "חדש".

 

 

תשובה

כיון שאסור לאכול גרגרי חיטה חדשים לפני יום העומר, מי שאכל
גרגרים כאלה עבר על איסור "חדש" (עפ"י רמב"ם הל' מאכלות
אסורות פ"י ה"ב).

 

 

הרב יעקב אריאל |