אכילת דונג דבורים

שאלה

שמעתי שדבורים מייצרות את הדונג בצורה שונה מייצור הדבש.
האם יש בדונג דין "היוצא מן הטמא" ואסור?

אני שואל משום שדומני שראיתי בעבר פסיקה לאסור, אולם בני
ביקר במכוורת של אנשים י"ש שבו ניתן לילדים דונג לאכול.

בתודה

 

 

תשובה

אכן צדקת הדונג מיוצר בגופה של הדבורה אך או לא ראוי לאכילה.
ונחלקו הפוסקים, ופשט לשון הראשונים שהיו אוכלים את הדבש ובוררים
את מה שניתן מהשעוה. ואת שאר השעוה היו אוכלים. יש מהפוסקים
שאוסרים אכילתה ויש מהפוסקים שסוברים שהיא אינה אוכל וע"כ לא
שייך לאוסרה.

הרב יעקב אריאל |