שפיכה ממיחם לכוס שוקו

שאלה

השבוע ראיתי את בני לאחר שמזג את השוקו בחלב,והשוקו היה לו
קר ביקש להוסיף מים חמים מהמיחם.
מנעתי אותו מכך מהסיבה שהמים החמים מחברים בין החלב שבכוס
לביןהמיחם שעכשיו יהפך לחלבי.
שאלתי אם צדקתי בדברי אזי יש לנו בעיה בכל מיחם ציבורי שלא
ניזהרים בכך מחוסר ידיעה וכל המים במיחם יהיו חלבים או בשרים
אם אני שופך לתוך סיר מרק וכיוצ"ב
כיצד יש לנהוג למעשה?

 

 

תשובה

סוגיית ניצוק מופיעה בכמה מקומות בש"ס בעיקר ביחס למקוואות
ויי"נ בסוף ע"ז (נו ע"ב). להלכה נפסק שניצוק אינו חיבור אלא בדיני
יין נסך, ועי' במשנה ברורה (סי' תסב ס"ק ט). ובדיני נט"י מצד
קולתם, עי' או"ח (סי' קנט ס"ז) ובמשנ"ב (ס"ק מ"ז). משמעות
החיבור ע"י ניצוק היא שהעליון והתחתון מתחברים ביניהם. במקוואות
להשלמת שיעור המקוה, וביין נסך ישראל המערה מכדו לחבית גוי
נאסר יין הישראל (העליון) מחמת החיבור ליין הגוי שהוא יי"נ. וע"כ
מצד דין ניצוק אין לחוש לשפיכת מים חמים לתוך חלב קר.
ואולי הגורם לשאלתך הוא דברי הרמ"א ביו"ד (סי' צב ס"ז): "וקלוח
מן הקדירה רותחת שהלך אל קדירה צוננת, אם נפסק הקלוח מן
הקדירה הרותחת קודם שהגיע אל הצונן, הוי נמי ככלי שני (כך משמע
בשערים מתשובת מוהר"ם). ואם לא נפסק, הוי כעירוי והקדירה
הצוננת נאסרה, אם היד סולדת בקלוח הנוגע בקדירה (ת"ה סי'
קפא), והתבשיל שבתוכה שרי, דאין עירוי אוסר רק כדי קליפה".
והנאסר הוא התחתון ולא העליון.
המדובר בקילוח שאינו גורם לחיבור, אלא לאיסור הקדירה התחתית.
(בסעיף הבא מדובר בהבל העולה מקדירה רותחת תחתונה לקדירה
עליונה שנאסרת). עכ"פ לא מצאנו ששפיכת חם על צונן אוסרת את
העליון. (אלא מחמת דין ניצוק שכאמור אינו נוהג בבשר וחלב).
ועי' בביאור הגר"א יו"ד (שם).
במקרה דנן מכיון שכמות המים החמים קטנה לא עולה הבל מהשוקו
למיחם.

הרב יעקב אריאל |