הכשרת כלי פיירקס

שאלה

שלום הרב.

כיצד ניתן להכשיר כלי פאירקס בן בשר לחלב ולקראת פסח.

האם זה נכון שמעורבים בתוך הכלי ברזל וע"כ לא עוזר להכשירו
ככלי זכוכית לכל דבר?

תשובה

כלי פירקס הם כלי זכוכית בעיבוד מיוחד אבל אין בהם ברזל כמרכיב
משפיע על החוזק. וע"כ יש להכשירם ככלי זכוכית. עי' או"ח סי'
תנא סכ"ו שנחלקו בכך השו"ע והרמ"א. לפי השו"ע אי"צ שום הכשר
פרט לשטיפה בצונן. אולם כיון שמשתמשים בהם לבישול יש מצריכים
הגעלה אף לפוסקים כשו"ע.
לפי הרמ"א לא מועילה להם הכשרה. (ועי' שם משנ"ב ס"ק קנו
שבשעת הדחק נהגו בעירוי ג' ימים. אך כלי פירקס העמידים בחום יש
להגעילם ג' פעמים). כלי פירקס שהשתמשו לאפיה א"א להכשיר
אפילו בשעת הדחק.

הרב יעקב אריאל |