טחינת תותים

שאלה

האם ניתן לטחון לכתחילה ירק המוחזק כנגוע בתולעים, לדוג’ תותים, וזאת כאשר לא עשינו שום פעולת ניקוי קודם לכן, כגון: שטיפה או הסרת החלק העליון?

לכאורה ע"פ מש"כ בשו"ע סימן פ"ד סעיף י"ג גבי חרקים בדבש, וכן בט"ז ובש"ך, העניין מותר כאשר תכלית הריסוק אינה ביטול האיסור אלא עשית מוצר מן ע"י הריסוק, כגון: גלידה, וכן כאשר א"א אחרת. ואף שכנה"ג ורעק"א חלקו לכאו’ רוב האחרונים פסקו כנ"ל וביטול איסור הוא איסור דר’ וא"כ הלוך אחר המקל.

אך ראיתי כי בפרסומים שונים הצריכו פעולות ניקוי קודם לריסוק מה דעת הרב בנידון?
מחילה על אריכות הדברים אך תורה היא.

תשובה

טחינה, אם היא ודאי גורמת לריסוק וכמו כן לא נעשה כדי לבטל את האיסור, הדבר מותר. אבל בתותים כיוון שהטחינה איננה ודאית, שהרי זו טחינה לא דקה מאד, ועל כן אי אפשר לסמוך על סברא זו אלא לאחר ניקוי היטב והסרת החלק העליון. וכשיש ספק לעניין המצאות החרק, אפשר להוסיף סברא של ספק אולי נטחן, ויש כאן ס"ס להקל, ואין להקל יותר מכך.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |