חרקים בקמח

שאלה

א. האם הקמח נחשב למוחזק בתולעים?
ב. האם התולעים שבו לא נחשבים לתולעים שנוצרו בתלוש? מה גדר
פירש בקמח? לדעת הרמ"א נחשבות לרוחשות?
ג. מה הדין בדיעבד שהשתמשו בקמח שאיננו מנופה?

 

תשובה

א. קמח בימינו ששמור בממגורות או באריזות סגורות בתנאי אחסון
סבירים אינו נחשב למוחזק בתולעים כמו קמח בעבר אך לכתחילה יש
לנפות כל קמח כי איננו יודעים בודאות כמה זמן ובאלו תנאים הוא
אוחסן
ב. חוששים בקמח שמא פירשו מהקמח לשקית וכד' וע"כ אם ידוע על
תולעים ולא ניתן לנפותן ולהוציאן אסור לאוכלו (יו"ד סי' פד ס"ה).
ג. בדיעבד ניתן לבדוק את יתרת אותו קמח שנשארה בשקית ואם היא
אחרי ניפוי השארית נקיה יש לסמוך על כך שגם המאפה שנאפה מאותו
הקמח כשר ומותר לאכול את המאפה.

הרב יעקב אריאל |