תשלומי ריפוי לבעלי חיים

שאלה

אדם דרס כלב שמירה – האם צריך לשלם את הוצאות רפואתו לבעליו?

 

תשובה

אע''פ שאין דין תשלומי ריפוי בבהמה,[1] כתבו כמה אחרונים שרק אם הבהמה תחזור לאיתנה מאליה אף ללא ריפוי, אלא רוצה לרפא אותה כדי לזרז את התהליך, פטרה התורה מריפוי בהמה, אבל אם ללא הריפוי הבהמה לא תשוב למצבה הקודם – חייב המזיק לשלם על הריפוי, והוא בכלל תשלומי נזק.[2]

 

[1].    שו"ע, חו"מ סי' שז סעי' ו.

[2].    נתיבות המשפט, סי' שמ ס"ק ג, וכ''פ בפתחי חושן, נזיקין פרק י סעיף ט, ובהערה כא כתב שאף החזון איש כתב כנתיבות, וראו עוד מקורות ב-http://www.psakim.org/Psakim/File/1142 בסעיף ו.

משפטי ארץ |