תשלום שוכר לשוכר קודם

שאלה

שוכר דירה, שבדירתו הוספות שהשאיר השוכר הקודם, והשוכר הקודם
לא נטלם וגם לא התנה בשעת בנייתם עם המשכיר שהשקעותיו
יוחזרו לו, האם השוכר הראשון יכול לתבוע מן השוכר השני שיחזיר
לו השקעתו או שישלם לו דמי שימוש?

 

 

 

תשובה

כיון שהשוכר הראשון לא התנה על החזר השקעתו אין המשכיר צריך
לשלם לו מאומה וממילא בסיום השכירות הוא יכול להגיד לשוכר
הראשון – טול מה שהוספת ולך. ממילא השוכר השני לא קיבל
בתוך השכירות את ההוספות כחלק מהשכירות, לא מצד המשכיר ולא
מצד השוכר הראשון שהסתלק, וע"כ השוכר השני יכול לטעון כנגד
הראשון טול מה שהוספת ואיני מוכן לקנותו או לשלם דמי שימוש.
אלא שבדר"כ לא משתלם לשוכר הראשון ליטול את מה שהשקיע אם
מצד שהוא הוסיף בניה קבועה, ואם מצד ההוצאות בהעברה והתאמה
לדירתו החדשה וקביעתם בו. ע"כ הוא בעצם הפקיר את הוספותיו.
ואין השוכר המשתמש בהם צריך לשלם על הנאתו מהם. ועם זאת מצד
דרכי שלום וחסרון כיס של השוכר הראשון וכיון שהוא נהנה מתוצאות
מעשיו של ראשון ראוי שהשוכר השני יפצה אותו בצורה חלקית על
השקעותיו.

הרב יעקב אריאל |