תשלום בהפסקת שיעור

שאלה

נתבקשתי להעביר שיעור תורה במוסד חינוכי למשך שנה. כעת, אין משתתפים בשיעור, מכיוון שחלק מן התלמידים עזבו את המוסד וחלקם לא היו מעוניינים בו. האם אני זכאי לשכר? אציין שעקב התחייבות זו, ויתרתי על הצעות עבודה אחרות למשך השנה.

תשובה

התחלת הלימוד כמוה כמעשה קניין על השכר שהובטח לך, ופועל שהחל בעבודתו קונה את שכרו למשך כל תקופת החוזה.[1] תקופת העבודה שהוגדרה בחוזה היא שנה שלמה,[2] ולכן מגיע לך את כל שכרך למשך שנה. אף אם השיעור אינו מתקיים משום שאין משתתפים, הנך זכאי לקבל שכר מלא.[3]

אולם, כל זה נכון אם מנהל המוסד יכול היה להעלות בדעתו מראש שייתכן שתלמידים לא ישתתפו בשיעור, ומנגד המורה לא הכיר את אופי המוסד. אז ישנה טענה כלפי המנהל, מדוע לא התנה את תשלומי השכר בקיום שהשיעור בפועל.[4] אך אם עבור המנהל אי קיום השיעור הוא הפתעה גמורה, אי אפשר לחייב את המוסד בתשלום השכר עליו.[5][1].     שו"ע,  חו"מ סי' שלג סעי' א.

[2].     כך עולה משו"ת חתם סופר, חו"מ סי' קסא. אולם חזו"א, ב"ק כב ע"ב, הסיק שלפי ראות הדיין.

[3].     רמ"א, חו"מ סי' שלה סעי' א.

[4].     שו"ע, חו"מ סי' שלד סעי' א.

[5].     שו"ע, חו"מ סי' שלד סעי' ד.

הרב אריאל בראלי | אב תשע"ד