שימוש בעגלת 'סופר' שנלקחה מהסופר ללא רשות

שאלה

בבניין המגורים שאני גר בו ישנה עגלת 'סופר' שנלקחה מאחת מרשתות הקניות הגדולות. על העגלה קיים עדיין הסמל של אותה רשת. השכן שברשותו העגלה מאפשר לכל הדיירים להשתמש בעגלה לצורכיהם. א) האם יש צורך להשיב את האבדה לרשת, מדין השבת אבדה? ב) בהנחה שהעגלה נגזלה, האם ניתן להשתמש בה?

תשובה

 

לצערנו הרב מדובר בתופעה קשה הגורמת נזקים כבדים לרשתות השיווק השונות, ויש למחות נגד כל מי ששותף לגנבה זו. נפסק ב'שלחן ערוך' (חו"מ סי' שסט סעי' ב): 'אסור ליהנות בדבר הגזול ואפילו לאחר יאוש והוא שידע בודאי שדבר זה הוא הגזילה עצמה...'. לכן בוודאי אסור לו להשתמש בעגלה, אלא עליו להודיע לחנות על הימצאות העגלה בביתו, ובכך יצא ידי חובתו, כמבואר בספר 'משפט האבידה'.[1] יש לעיין אם הודיע לחנות וכבר עברה תקופה ארוכה והחנות טרם נטלה את העגלה – האם עדיין ייאסר עליו להשתמש בעגלה, כיוון שלא ברור שהתייאשו. נראה שיש בזה 'מילי דחסידותא', כפי ששמענו על צדיקים שהקפידו בכך, אבל לא מעיקר הדין. ובספר 'השבת אבידה כהלכתה'[2] הביא פסק ששמע מהגר"נ קרליץ שליט"א, שיכול מוצא האבדה להקציב זמן לבעל האבדה לבוא ולקחת את אבדתו, וכשעבר זמן זה, רשאי המוצא להוציא את האבדה מביתו ולהפקירה. ולנידוננו נראה שבמקרה שלקח את העגלה לביתו לצורך קיום השבת אבדה, והודיע לחנות והקציב זמן סביר שיבואו לקחתה, ולא באו, רשאי לזכות ולהשתמש בה.

 

[1].   ס' משפט האבידה, סי' רנט שע"צ ס"ק יג, בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל.

[2].   ס' השבת אבידה כהלכתה, לר"י פיינהנדלר, עמ' מח.

מכון כתר l הרב יעקב הילדסהיים | מתוך אמונת גיליון 111 ניסן תשע"ו