קניה מכונס נכסים

שאלה

האם מותר לקנות רכב, דירה, וכדומה מכינוס נכסים?

תשובה

מחברה או מפעל שמוכרים את נכסיו כדי לשלם חובותיו מותר, ואולי
אף מצוה בכך מפני שפריעת בעל חוב מצוה. לגבי קניה מהוצאה
לפועל שעקלו מנכסי היחיד לשלם חובותיו כאן השאלה קשה מפני
שהדין הוא שמסדרים לבעל חוב ועיקול הנכסים איננו לפי דיני סידור
לבעל חוב. כמו"כ נגבים מבעל החוב ריבית והצמדה והוצאות משפט
שנגבים רק עפ"י חוקי המדינה ולא עפ"י ד"ת ואין בהם דינא דמלכותא
דינא,
אעפ"כ יש מקום לומר שמאחר והנכסים עוקלו כבר והבעלים כבר
התיאשו מהם מותר לקנותם. אך הדבר עדיין צ"ע וומן הראוי להתיעץ
עם גדולי הפוסקים

הרב יעקב אריאל |