קטיפת פירות אילן שנופו לרה"ר

שאלה

האם מותר לעוברי אורח לקטוף פירות מעץ שגדל בחצר פרטית
ושפירותיו יוצאים לרשות הרבים?

 

תשובה

אסור. אך אם הענפים נמוכים ומפריעים לעוברים ושבים נלענ"ד שכשם
שמותר לחתוך את הענפים כך מותר לקטוף את פירותיהם.

 

 

הרב יעקב אריאל |