קבלת מלגה של שכר דירה במקרה שאין משלמים אותו

שאלה

אני לומד בכולל, ובמלגה שאני מקבל כלול גם שכר דירה. מי שאינו משלם שכר דירה מקבל מלגה מופחתת. אני גר בדירה של חמי, ערכנו בינינו חוזה שכירות ושילמתי לו שכר דירה. לאחרונה חמי מסרב לקבל את דמי השכירות בטענה שאנחנו זקוקים לכסף, וגם שזה עלול להזיק לו מול רשויות המס. האם אני מחויב להודיע על כך לראש הכולל? 

תשובה

אם קבלת המלגה מותנית בתשלום שכר דירה, אזי אם אין משלמים שכר דירה – יש להודיע על כך לראש הכולל. אמנם אם אתה משלם עבור שכר הדירה, וחמיך מחזיר לך את התשלום, אין חובה להודיע על כך. יש מקום לצדד בדעה שאין צורך להודיע לראש הכולל על אי תשלום שכר דירה במקרה הנידון, שכן יש דיון באחרונים[1] בהגדרת המושג מחילה. האם מחילה היא כסילוק מן החוב או כהקנאה של החוב. לשיטה שמחילה היא כהקנאה, יש מקום לומר שהיות והחוב נותר רשמית על ידי חוזה השכירות, והוא מוחל עליו, הרי זה כאילו הוא נתן לכם במתנה את דמי השכירות. לשיטה זו אינך נחשב שאינך משלם שכר דירה, ובוודאי גם התנאי של התורמים של נתינת המלגה למי שמשלם שכר דירה - מתקיים. זאת ועוד, יש מקום לומר שגם בלי קשר לאופן ההבנה של המושג מחילה, אם רשמית חתמתם על חוזה שכירות, אין משמעות לכך שבפועל אין גבייה של התשלום. תנאי התורמים את המלגה מתקיימים, ולכן אין צורך לוותר על המלגה ואפשר להימנע מלהודיע על כך לראש הכולל, בפרט שיש כאן דרכי שלום במשפחה.[1].     מחנה אפרים, הל'  זכיה מהפקר סי' יא; וראה שו''ת אור לציון, חו''מ סי' א.

מכון משפטי ארץ | תשע"ד