פיצוי על התנהלות חברת תקשורת וזמן המתנה

שאלה

אני רוצה לתבוע פיצוי ממוני על זמן המתנה ארוך לנציג שירות, זמן המתנה ארוך לטכנאי, יחס בלתי הולם וחוסר מקצועיות. לא נגרם לי נזק ממוני אלא עצבנות ועגמת נפש. האם מותר לי לתבוע פיצוי במקרה כזה?

תשובה

ההלכה מחייבת עובד לעבוד בהגינות, ולהשתדל לעשות את המיטב עבור מעסיקו.[1] גם העוסקים במקח וממכר ראוי שינהגו כראוי מול לקוחותיהם.[2] לגבי שאלתך האם ניתן לדרוש פיצוי על יחס לא נעים, הרי נראה שמבחינת דיני נזיקין או דיני מקח וממכר, אין מקור לחייב בתשלום על דברים אלו, שאינם נזק של ממש.[3] מובן שאם נגרם נזק כגון הפסד כספי מכוח העיכוב או זמן עבודה הארוך וכדומה, יש מקום לדון על פיצוי מדין חיוב לצאת ידי שמים. במקום שבו הציבור מתאגד ומתקן תקנות לטובת הקונים, וקונס את המתרשלים בטיפול בהם, יש לכך תוקף גם על פי ההלכה. על כן אם היה חוק המחייב פיצוי, היה מקום לחייב על כך.[1].     ראה שו"ע, חו"מ סי' שלז סעי' כ ועי' בט"ז שם.

[2].     ראה באריכות בשו"ת משפטי עוזיאל, חו"מ סי' מב.

[3].     כאמור, אין בהלכה פיצוי על עוגמת נפש כשלעצמה. אך מצאנו חיוב על בושת וכד' (עי' שו"ע, חו"מ סי' תכ סעי' לח). כמו"כ נכתב בספר חסידים, סי' תקצח, שכאשר בא לפצות את הנגזל, כדי לצאת ידי שמים צריך גם לפצות אותו על הצער שנגרם לו. דומה לכך מצאנו שבמסגרת פשרה, כאשר יש דין ודברים בין שני צדדים, אפשר לחייב גם על עוגמת נפש (עי' הרב יועזר אריאל, תחומין יד, עמ' 152; הרב שלמה חיים שאנן, שורת הדין ו, עמ' קעד).

מכון משפטי ארץ | שבט תשע"ה