ספק גזל

שאלה

אם יוכל הרב לעזרני
ב"ב מו
'עשוי אדם לומר לאומן'
מדוע לא חייבוהו לברר?
מדוע לא הוי ספק גזל?
תודה רבה

תשובה

נראה שאם הדבר ניתן לבירור צריך לברר. אולם אין בכך גזל מפני
שאדם הנותן לאומן למכור מקנה אותה לאומן לשם מכירתה. וע"כ
האומן רשאי לתת את הטלית המיועדת למכירה למביאה לתיקון. וכבר
שאל הריטב"א מדוע נתלה לקולא ולא לחומרא שעדיין הטלית לתיקון
והטלית למכירה אצלו, והאומן טעה ונתן לו את הטלית למכירה. ומתרץ
שאומן טועה במכירה אבל אינו טועה בהחזרה, וע"כ נתן לו מדעת טלית
שאינה שלו. וכן הרא"ש מוסיף שנוח למוכר שישתמשו בטליתו כשם שהוא
משתמש במעות. וכן הרמב"ם בהל' גזלה הוסיף שאולי האומן נתן לו
טלית שלו (של האומן). ועוד הוסיף אף בשו"ע שאם האומן אמר לו הא
טליתך לא ישתמש מפני שרואים שהאומן טעה בנתינת הטלית.

הרב יעקב אריאל |