סמכות מזכירות ישוב

שאלה

על-מנת שלמזכירות היישוב תהיה סמכות לקנוס או לגרום הפסד
ממוני למשפחה, או כל סמכות אחרת, האם זה מותנה בכך שרוב
תושבי היישוב בחרו בכל אחד מהם, או די ברוב מבין המשתתפים
בבחירות או באופן אחר?

תשובה

ברגע שמזכירות נבחרה ברוב יחסי היא מוסמכת לקבל כל החלטה הנראית לה.
אמנם לענין 'מסיעין על קיצתן' נחלקו הפוסקים אם די ברוב (עין מרדכי
ב"ב סי' תפ-תפא' וטור חו"מ סי' ב') אך נהגו העולם ללכת גם בנושא
זה אחרי הרוב. וכאמור הרוב הוא יחסי. דהיינו אפי' על חודו של
קול. מיהו מזכירות חכמה שאין לה גיבוי מלא תיזהר מלנקוט צעדים
דרסטיים.

 

 

הרב יעקב אריאל |