נזק של שריטת רכב חונה

שאלה

הרכב שלי פגע בפגוש שרוט של רכב חונה. להערכתי מדובר בנזק מזערי, אך בעל הרכב דורש החלפת כל הפגוש. מה היא עמדת ההלכה?

תשובה

ישנן שתי שיטות להעריך את תשלום הנזק, והבדל גדול ביניהן.[1] השיטה האחת בוחנת את הפחת שנוצר בעקבות הנזק (ללא קשר לתיקון), ובמקרה הנידון אין שום פחת. השיטה האחרת בוחנת את עלות התיקון, ואם דרך הפחחים להחליף את הפגוש ולא לתקן אותו, אזי יש לשלם על פגוש שלם (משומש). נטיית הפוסקים היא לנהוג כשיטה השנייה,[2] וכן כתב בספר 'משפטיך ליעקב' (ח"א סי' ז), וזו לשונו:

שומת הנזק נמדדת כל דבר ודבר לפי ענינו, יש דברים שכל חשיבותם, יופיים ושימושם הוא בחפץ שלם, וכשחלק מהם ניזוק פירושו של דבר שכולו ניזוק.[3]

 

[1].   להרחבה אמונת עתיך 111 (תשע"ו), עמ' 98.

[2].   לעניות דעתי, כאשר מדובר על נזק מזערי, וברור למזיק שאין דרך לתקן אותו והניזק מנצל את המצב ודורש תיקון מלא, אזי  ניתן לסמוך על השיטה הראשונה ולהסתפק בסכום סמלי לפיוס הניזק.

[3].   וכ"כ בשו"ת אור לציון, חו"מ, סי' ד, אות ב.

הרב אריאל בראלי | אמונת עתיך 116