נזקי שכנים

שאלה

שכן הניח מנוע של מזגן בחלל הגובה של המרפסת שמש., המרפסת משמשת למנוחה וכו' המנוע של המזגן נמצא מעל שטח החלל למעלה צמוד למרפסת העליונה של השכן אבל בחלל שלנו , האם על פי ההלכה אני יכול לחייב אותו לפרק את המנוע ושיעביר אותו למקום אחר. אודה לתשובת הרב .

תשובה

מצד נזקי שכנים אין לך טענה כי זה שמוש לגיטימי ועל הניזק להרחיק עצמו. אולם יש לקחת בחשבון גם את הבעלות על האויר שמעל המרפסת. הדין הבסיסי הוא שמי שקונה קרקע לא זכה  באויר שמעליו עד השמיים. כך נפסק בהלכות מכירה פרק כד,טו  "המוכר בית לחברו--אף על פי שכתב לו והקניתי לך עומקו ורומו, צריך לכתוב לו קנה לך מקרקע התהום עד רום הרקיע:  שהעומק והרום אינו נקנה בסתם". ואף שהחוק שונה בנקודה זו מכל מקום בבניין משותף המעטפת של הבניין כולו שייכת לכלל הדיירים. 

סעיף 11 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובע : כי הבעלות בשטח של קרקע מתפשטת בכל העומק שמתחת לשטח הקרקע, בכפוף לדינים בדבר מים, נפט, מכרות, מחצבים וכיוצא באלה, והיא מתפשטת בחלל הרום שמעליו, על אף האמור תהא דירה בבית משותף נושא נפרד לבעלות, לזכויות ולעסקאות".

לכן אין לך זכות לכפות ואתו להעביר את המנוע של המזגן.

מכון משפט לעם | כ"ד תשרי תשע"ז 10:50