מקח טעות

שאלה

עד מתי יש טענת מקח טעות לאחר שנודע המום ומקורו?

תשובה

זאת ההלכה בשולחן ערוך חושן משפט הלכות אונאה ומקח טעות סימן רלב סעיף ג:
המוכר לחבירו קרקע או עבד או בהמה או שאר מטלטלים, ונמצא במקח מום שלא ידע בו הלוקח, מחזירו אפי' לאחר כמה שנים, שזה מקח טעות הוא, והוא שלא ישתמש במקח אחר שידע במום. אבל אם נשתמש בו אחר שראה המום, ה"ז מחל ואינו יכול להחזיר.

הרב יעקב אפשטיין | י"ח כסלו תשע"ז 10:20