מציאת משקפת אבודה

שאלה

לצורך טיול ביקשתי משקפת מחבר, לבסוף לא מצאתי אותה ונאלצתי לשלם עליה. לאחר מכן נמצאה המשקפת ברכב. כעת, אני רוצה את כספי חזרה בתמורה למשקפת, וחברי מתנגד בטענה שאין לו צורך בה (הוא לא קנה משקפת אחרת והעדיף להשתמש בכסף).

תשובה

ישנם שני מקרים שבהם אדם זכאי להחזיר את הגלגל אחורה. מקרה אחד נקרא 'שומא הדר', והדוגמא לכך היא קרקע שנגבתה מהלווה עקב חובו. במקרה זה ניתן לפדות אותה בכסף.[1] המקרה השני דומה יותר לנידון דידן, הוא נקרא 'שומא בטעות', ובו קיימת אפשרות להכריח את בעל החפץ להחזיר למשלם את הכסף ששילם.[2] אם בית דין גבה תשלום משומר, ולבסוף נמצא החפץ בביתו, אזי השומר מקבל חזרה את כספו. הסיבה לכך היא שמתברר שהתשלום היה בטעות. אמנם הש"ך[3] מסייג זאת וכותב שאם השומר שילם ביוזמתו את דמי החפץ, הרי גילה דעתו שזהו סוף העניין, ואינו יכול לחזור בו.

לסיכום, אין אפשרות לקבל את הכסף בחזרה, והמשקפת שייכת למי ששאל אותה ושילם את ערכה.[1].     שו"ע, חו"מ סי' קג סעי' ט.

[2].     שם, סעי' א.

[3].     ש"ך לשו"ע סי' רצה ס"ק ו.

הרב אריאל בראלי | תשרי תשע"ה