מציאת מטבעות ליד קופת צדקה

שאלה

מצאתי מטבעות מפוזרים לצד קופות צדקה. מה עליי לעשות?

 

תשובה

ההנחה הראשונית היא שהכסף נפל או הוצא לפריטה מאחת הקופות, והאפשרות שהכסף שייך לאדם פרטי שהניח שם את המטבעות ושכחם אינה סבירה.[1] 

כאשר ניכר מאיזו קופה המטבעות נפלו, כגון שאחת נוטה על צידה או שהיא קרובה ממש למטבעות, אזי יש להחזיר לקופה זו.[2] כאשר כל הקופות עומדות על תילן והמרחק בין כל אחת מהן ובין המטבעות שווה, אזי יש להעדיף את הקופה שבה יש רוב מטבעות,[3] ואם כמות המטבעות שווה בכל הקופות, יש לחלק באופן שווה את הכסף.[4]

 

[1].   נחלת דוד, ב"מ כא ע"ב; תוס' ד"ה תאנה: 'הכא הוי קרוב ומצוי, ועדיף מהרוב העולם'.
ולכן מצא כלי ולפניו פירות, תולין שהפירות נפלו מבעל הכלי ולא מעובר אורח, אך גוזל הנמצא בין השובכים (רוב וקרוב אזלינן בתר הרוב, ב"ב כג ע"ב) שמצוי שנפל גם מעוברים ושבים, אז תולים בהם.

[2].   במשנה בשקלים פ"ז מ"א, נאמר, כי מעות שנמצאו בין השקלים לנדבה, 'קרוב לשקלים יפלו לשקלים, לנדבה יפלו לנדבה... זה הכלל, הולכים אחר הקרוב', וביאר הרא"ש שאין מתחשבים במעות של רוב העולם, משום שאין נכנסים להר הבית עם כסף.

[3].   כשאין מוחזק מכריעים אחר הרוב, כ"כ תוספות, בבא בתרא כג ע"ב ד"ה חוץ. אולם בספר דרך אמונה, הל' מעשר שני פ"ו הי"ב, כתב שאין לתלות ברוב מטבעות כאשר מדובר על החלטה בחירית של אדם לפרוט או לתרום לאחת הקופות.

[4].   הגהות מיימוניות, הל' טוען ונטען פ"ט ה"ז, כשאין מוחזק חולקים בשווה.

הרב אריאל בר-אלי |