כניסת המשכיר לדירה ללא ידיעת השוכר

שאלה

דירה המושכרת לי"ב חודש ובחודש מסוים נסע השוכר לחו"ל ובעל
הדירה נכנס ללא ידיעתו ובלי הודעה לדירה. על מה יכול לתבוע
השוכר את המשכיר?

תשובה

אם תנאי השכירות הם שהמשכיר אינו רשאי להיכנס לרשות השוכר בלי
ידיעת השוכר, המשכיר עבר על דעתו של השוכר. אולם אין עילה
לתבוע אותו אם לא הסב בכך נזק. ואין לשוכר על המשכיר אלא
תרעומת. אולם אם הסב לשוכר נזק, יכול השוכר לתבוע דמי נזק מהמשכיר.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |