ישיבה בסוכת חברו

שאלה

 

לא בניתי סוכה כי רוב החג הייתי אצל קרובי משפחה, אך הגעתי לביתי ליום אחד ואין לי סוכה, שמתי לב שהשכן שלי אינו נמצא בביתו, האם אני יכול לשבת בסוכתו ולברך עליה ללא בקשת רשות ממנו?

תשובה

מותר לשבת בסוכת חברו ללא רשות ואף לברך עליה, אך בכמה תנאים: א.החבר אינו נמצא בבית. ב.השכן אינו ידוע כאדם קפדן. ג.אין השימוש גורם שום נזק לסוכה ולתכולתה.

כלל אמרו חכמים, 'ניחא ליה לאיניש דליעבד מצוה בממוניה',[1] כלומר, נוח לאדם שיקיימו מצווה בממונו, ובהקשר שלנו, נוח לבעל הסוכה שמישהו אחר יבוא ויקיים מצות סוכה בסוכתו, אך לחזקה זו כמה תנאים:

א.כאשר בעל הסוכה נמצא בביתו, ייתכן שהוא רוצה ליכנס לסוכתו אך לא נעים לו להעיר למי שנמצא בה, לכן במקרה כזה יש לבקש רשות.

ב.אם אנו יודעים שבעל הסוכה אינו מסכים שיכנסו לסוכתו ללא רשות, אסור ליכנס אליה.[2]

ג.אנו מניחים שאדם מסכים שיעשו מצווה בממונו בתנאי שממונו יישמר ולא יינזק,[3] לכן צריך להקפיד לשמור על הסוכה ועל תכולתה, ולהחזיר כל דבר למקומו בגמר השימוש.[1] כן כתבו הראשונים לגבי טלית ותפילין, עי' ב"י, או"ח ס"ס יד; שו"ע, או"ח סי' תרלז סעי' ג; ומשנ"ב ס"ק ט.

[2] נמצא בבית או כאשר מקפיד על כך, עי' משנ"ב, או"ח סי' יד ס"ק יג, בשם הפמ"ג.

[3] ב"י ס"ס יד; שו"ע או"ח סי' יד סעי' ד, שיחזירנה כמו שהייתה, ופשוט.

הרב שלמה בן יאיר |