טלפון נייד שניזוק

שאלה

בכיתה מסוימת הטעינה תלמידה טלפון והניחה אותו על המטען בסמיכות לשולחנות הכיתה האחוריים. לאחר מכן עלתה תלמידה אחרת על כיסא כדי לתלות קישוטים על קיר, ותוך כדי כך הפילה את הטלפון ושברה אותו. האם זו שהפילה את הטלפון חייבת לשלם על הנזק?

 

תשובה

מזיק חייב לשלם אפילו אם היה אנוס.[1] אף על פי כן, אם התקיימו כמה תנאים – הוא יהיה פטור:

תנאי ראשון: הניזק עשה דבר לא מקובל, כגון אם הנחת המכשיר הנייד כך נחשבת לדבר משונה. אבל אם הניחו במקום שמקובל להניח כך – המזיק חייב.[2]

תנאי שני: המזיק לא היה אמור לשים לב ולהיזהר.

הגמרא אומרת שאין דרכם של אנשים להתבונן בדרכים.[3] טעם זה קיים אם המזיק באמת פעל בצורה נורמלית, ואין לצפות ממנו להתבונן סביבו. בדרך כלל מי שמטפס על כיסא אמור לבדוק שאין דברים העלולים להינזק כתוצאה מהטיפוס, אלא אם מדובר בהתנהגות רגילה בכיתה (כמו לשבת על כיסא ולהשתמש בשולחן).

לכן, אם הפלאפון הונח במקום ובאופן שלא מקובל להניחו, ומצד שני המזיקה נהגה באופן הרגיל ולא הייתה אמורה לראות את הפלאפון, כגון שזו המציאות בכיתה שלכן – שכולן מטפסות, אז המזיקה פטורה. אבל אם אחד התנאים חסר – היא חייבת.

 

[1].   בבא קמא פ"ב מ"ו.

[2].   בבא קמא כז ע"ב; שו"ע חו"מ סי' תיב סעי' ב.

[3].   בבא קמא שם; שו"ע, שם תיב סעי' א.

משפטי ארץ |