זכיה בהרגלה

שאלה

אורח שפתח משקה ובפקק של המשקה הייתה זכיה בהגרלה. האם
הזכיה היא לאורח או לבעה"ב?

תשובה

השאלה היא מי נחשב הבעלים של המשקה, בעה"ב או האורח?
עיין חולין צב' א' אין האורחין רשאין ליתן ממה שלפניהם לבנות ולבתו
של בעה"ב אלא א"כ נטלו רשות מבעה"ב.
והט"ז באה"ע סי' כח' ס"ק לב' תמה מכח גמ' זו על פסיקת הרמ"א
שם סי"ז שאורח שקידש בחלקו האשה מקודשת. והרי אין לאורח בעלות
על חלקו? והמגיה שם תירץ שמדובר בדבר שאינו מקפיד.
וכן כתב בתשב"ץ ח"ג סי' צ'ה (צוין ברעק"א ובשו"ע החדשים) שכאשר
בעה"ב אינו מקפיד רשאי האורח לקדש אשה בחלקו.
אך בנידון דידן ודאי בעה"ב מקפיד על כך שהוא הזוכה במכונית ולא
האורח. לכן נלענ"ד שהמכונית שייכת לבעה"ב ולא לאורח.
(אם כי יש להסתפק בגלל שמדובר בהגרלה ויש כאן ענין של מזל,
מזלו של מי גרם. והיתה שאלה כזו בכרטיס הגרלה שקנה אדם עבור
מישהו אחר. מי הזוכה? בכל זאת נלענ"ד כמו שכתבתי שבעה"ב הוא
הזוכה במכונית)

הרב יעקב אריאל |